Muslims from Usman Mosque Birmingham helped needy people we say thanks to them & all Muslims are requested to follow them in this matter Molana Mohammad Omar Qureshi We are in urgent need of blanket, Food stuff, Garments, household items for girls & the most important is money. Please come here see the people & donate with your own hands Chairman Imam Abu Hanifa Society Ujala Welfare Society Ghorghasti District Attock divided cash More than 128, 00,000 rupees ($150588) among needy people Thanks to Ujala welfare society Molana Mohammad Omar Qureshi We are thankful to people of Usman mosque Birmingham UK, Jamia tul Alum Islamia Benori town Karachi ,Ujala welfare society, Alfaroqi Trust ,Al-Majeed Trust Dr. Abdul Rub Lahore & Molana Mohammad Afzal for helping us in this hardest time of our lives. Residents of Kot Adu Select Language     English     اردو

Jamia Library

Following books are available in the library of institute. common public and large no. of students take the advantage of these books.Collection of books in library no.of readers is going to be increased day by day.

Tafsir Books

01 ...... Tafsir Tabari
02 ...... Tafsir Tibrani
03 ...... Tafsir Gilani
04 ...... Tafsir Nasfi
05 ...... Tafsir Bian-ul-Quran
06 ...... Tafsir Mazhari
07 ...... Tafsir Imam Razi
08 ...... Tafsir Usmani
09 ...... Safwat-al-Tafsir
10 ..... Tafsir -al-Kashaf
11 ..... Tafsir Azizi
12 ..... Ashraf-al-Tafsir
13 ..... Tafsir Baghawi
14 ..... Tafsir Dur-ral-Mansour
15 ..... Hashiya Sheykh Zada
16 ..... Hashiya -al-Sawa
17 ..... Aarab al Quran & Sarfa & Biyan
18 ..... Ahkam al Quran Lijisas
19 ..... Mushkillat al Quran
20 ..... Sowatae al Alham
21 ..... Al-Libab
22 ..... Al-Atiqan
23 ..... Tafsir Ibn Abbas
24 ... Jawahir al Quran
25 .....Tafheem al Quran
26 ... Almojam al Mufharis la Lffaz al Quran
27 ... Alham al Rahman
28 ... Kanzul Eeman
29 ... Tafsir a Safi
30 ... Tafsir Imam Hasan Askri
31 ... Alburhan
32 ......Lughhat ul Quran
33 ... Tafsir Ibn Abi Zamneen
34 ... Ahkam ul Quran Imam Shafi
35 ... Tafsir a Sgheer
36 ... Balghat ul Hayran
37 ... Biyan ul Quran
38... Tayasir ul Aziz al Majeed
39.... Tayasir ul Quran
40.... Al Dar al Mansoraat
41 ... Tabveeb ul Quran
42.... Masaiel al Razi ...
43 ... Maarif al Quran
44 ... Aalom al Quran

Mysticism ( Ta-sav-vuf) Books

01 ... Shamaiem Imdadiah
02 ... Kashful Haqeqatah
03 ... Al Takshaf
04 ... Biwad al Nawadir
05 ... Maktobat Sharif
06 ... Maarif Bayhalvi
07 ... Almezan al Kubra
08 ... Al Tawasil
09 ... Fawaid Usmaniah
10 ... Minhaj al Abidine
11 ... Imadad Al Salook
12 ... Mnajat al Saliheen
13 ... Mavahib Rehmania
14 ... Aasar Saliha
15 ... Malfozat Murtazwia

Hadees Rasool P.B.U.H Books

01 ... Sahih Bukhari
02 ... Sahih Muslim
03 ... Sunan Tirmidhi
04 ... Sunan Abi Dawood
05 ... Sunan Nissai
06 ... Sunan Ibn Majah
07 ... Mota Imam Malik
08 ... Mota Imam Mohammed
09 ... Maani al Aasar
10 ...Mushkil al Aasar
11 ... Sunan Saeed bin Mansoor
12 ... Sunan Al Kubra Behqi
13 ... Mustadrik Hakim
14 ... Musanif Abdul Razaq
15 ... Musanif Ibn Abi Sheebah
16 ... Musnad Imam Zaid
17 ... Musnad Abu Awana
I8 ... Musnad Ibn al Jaad
19 ... Musnad Ishaq Ibn Rahviah
20 ... Moajam Ismaili
21 ... Musnad Aayesha
22 ... Musnad Abi Hurairah
23 ... Musnad Al Siraj
24 ... Musnad Ibrahim Ibn Adham
25 ... Musnad Abdullah Bin Mubarik
26 ... Jamia Al Masaned Ibn Kaseer
27 ... Zad al Maad
28 ... Neel al Awtaar
29 ... Ashat al Limaat
30 ... Amal al Yom val Lailata Imam Nisai
31 ... Amal al Yom val Lailata Ibn Sunni
32 ... Al Muhili Bilaasar
33 ... Musnad Bazaz
34 ... Alkokab Dorry
35 ... Mushariq Alanwar
36 ... Jama al Wasail
37 ... Muarazmaan
38 ... Al Isma walsiffat Lilbehqi
39 ... Almottagralrabh
40 ... Miskat Sharif
41 ... Jama alfawaid
42 ... Moarif al Sunan
43 ... Al loalo wal Marjan
44 ... Musnad Hamidi
45 ... Altuzkar
46 ... Tanveer alhavalik
47 ... Fateh al Baari
48 ... Alnasikh Walmansokh
49 ... Tashrehaat Bukhari
50 ... Tarjuman Alsunna
51 ... Aldralamndod
52 ... Nasab ul Rayah
53 ... Tehrirat ul Hadees
54 ... Faiz ul Bari
55 ... Umdatul Qari
56 ... Irshad ul Sari
57 ... facilitate Bari
58 ... Anwar ul Bari
59 ... Kasf ul Bari
60 ... Inam ul Bari
61 ... Talkhhees ul Habeer
62 ... Oan al Maabod
63 ... Sharah Taybi
64 ... Sharah Zakarni Ali Muwatta Malik
65 ... Altargheeb Waltarheeb
66 ... Majma ul Zawaaid
67 ... Shayb al Iman
68 ... Tozeeh al Sunan
69 ... Musnad Imam Azam
70 ... Musnad Imam Tuhawi
71 ... Murqat
72 ... Ealaa al Sunan
73 ... Altamheed
74 ... Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal
75 ... Buzal al majhood
76 ... Tuhfa Al Ahozi
77 ... Moajam Tiberani Kabeer
78 ... Moajam Aosat
79 ... Moajam Sagheer
80 ... Amani al ahbar
81 ... Jamia al Masaned wal Sunan Ibn Kaseer
82 ... Saheeh Ibn Haban
83 ... Musnad Firdus
84.... Alfawaid
85 ...Jamia al Masaned Khawarzmi
86 ... Sunan Dar ul Qutni
87 ... Fateh Al Malhim
88 ... Alazkar
89 ... Oojazul Masalik
90 ... Sunan Darmi
91 ... Musnad Abu Yala
92 ...Musnad Abu Daod Tiaylsi
93 ... Aladabul Mufarid
94 ... Sahih Ibn Khazeema
95 ... Dars Tarmizi
96 ... Khazaien al Sunan
97 ... Sharah Shamayil
98 ...Ashraf al Tozeeh
99 ... Khair ul Mafatih
100 ... Mazahhir Haq
101 ... Kanzul Aamal
102 ... Anwar al Mahmood
103 ...Qiyam ul Lail Limrozi
104 ... Dawam Hadees
105 ... Adilana Jawab
106 ... Nusrat ul Bari
107 ... Tadveen a Hadees
108 ... Ahsan ul Bari
109 ... Usool Sarkhasi Fil Hadees
110 ... Kitab ul Aasar
111 ... Faiz ul Bari Abdul Razaq
112 ... Sahih Bukhari Tarjuma Daoud

Names

01 ... Meezan ul Atidal
02 ... Lisan ul Meezan
03 ... Tehzeeb ul Tehzeeb
04 ... Tadreeb ul Ravi
05 ... Taqreebul Tehzeeb
06 ... Mozoaat Kabeer
07 ... Kitab al Mozoaat
08 ... Kitab al Zuafa
09 ... Aldebaj al Mazahib
10 ...Tadreeb ul Ravi
11 ... Taqeeb ul Taqreeb
12 ... Alkamil
13 ... Seer Aalam Alnabla
14 ... Tazkaratul Hifaz
15 ... Rjal Sahih Bukhari
16 ... Rjal Saheeh Muslim
17 ... Muntahi al muqal
18 ... Jawhiral Mazya

Fiqah Books

01 ... Hidaya
02 ... Shami
03 ... Sharah al Manar
04 ... Aladlatal Hanafiah
05 ... Fataawa Alamgeeri
06 ... Fataawa Qazi Khan
07 ... Fataawa Tatarkhanya
08 ... Fataawa Alolualjiah
09 ... Fataawa Ibn Temia
10 ...Alhawi Lil Fataawi
11 ... Fataawa Darul Uloom Deoband Sharif
12 ... Ahsan ul Fataawi
13 ... Imadad ul Ahkam
14 ... Imadad ul Fatawa
15 ... Imadad ul Mufteen
16 ... Kifayatal  Mufti
17 ... Fataawa Rizwiya
18 ... Fataawa Mahmodiya
19 ... Fataawa Sanaiya
20 ... Nizamul Fataawa
21 ... Fataawa Rahimiya
22 ... Fataawa Rasheedia
23 ... Fataawa Abdul Hay
24 ... Majmuatul Fataawa
25 ... Fataawa Tahtauwi
26 ... Ap kay Masail Aur in ka Hal
27 ... Almughni
28 ... Kitabul Um
29 ... Alishbah Walnazaier
30 ... Baday al Sanay
31 ... Fiqahi Maqalat
32 ... Noor al Izah
33 ... Maraqi Alfalah
34 ... Sharah Aini
35 ... Kitabil Mabsoot
36 ... Alamdoonatal Kubra
37 ... Behar Alraiq
38 ... Mjmua risail la Ibn Abidin
39 ... Mjmua risail Lakhnawi
40 ... Asool a Sarkhasi
41 ... Aljami Saghir
42 ... Aljohar tul Neerah
43 ... Kitabal Tajnees Walmazeed
44 ... Alnahar ul Faiq
45 ... Kitabul Hujat Ala Ahlel Madina
46 ... Sharah Fath al-Qadeer
47 ... Altajreed
48 ... Almuheet Albarhani
50 ... Bidayatal mujtahid
51 ... Bahishti Zaiwar
52 ... Jawahiral Fiqah
53 ... Fiqah Al Aima Arba
54 ... Balooghal Maram
55 ... Sibal alsalam
56 ... Nazal Ibrar
57 ... Kanzal Haqaeq
58 ... Sharah Fiqah Akbar
59 ... Tadveen Fiqah
60 ... Man La Yahzara hul Faqeeh
61 ... Alastabsar
62 ... Tehzeebul Ahkam
63 ... Fiqah Hanafi ka Irtaqa
64 ... Ahkam ul Safar
65 ... Fatawa Maseeh Mood
66 ... Islam main Taharat kay Usol
67 ... Umdatul Aasat
68 ... Ak Majlis Ke Teen Talaq ka Share Hukam
69 ... Asray Hazir Kay Paycheedah Masail Ka Hal
70 ... Irshad Asool Fiqah
71 ... Maadanul Haqaiq
72 ... Alfiqah
73 ... Haqiq Alfiqah

Dictionaries

01...Almanjad
02...Misbahal Lughaat
03...Almoajam al Waseet
04...Alqamoos al Waheed
05...Lughhat hadees
06...Biyanal Lisaan

History Books

1...Sawaneh Hazrat Qureshi
02..Ahlay Hadees Pak-o- Hind Ka Tahqiqi Jaiza
03..Tazkara Islaf
04..Tareekh Islam
05..Albidaya Walnehaya
06..Tabqat Ibn saad
07..Tareekh Yaqobi
08..Ibn Khaldoon
09..Asadal Ghabah
10..Tareekh Baghdad
11..Tazkarah Ulma Punjab
12..Hayatul Sahaba
13..Soor Min Hayat ul Tabeen
14..Tazkara Ulma Sarhad
15..Mashaheer Ulma
16..Ulma Hind Ka Shandar Mazi
17...Bees Ulma Deoband
18...Ahlay Hadees Khudam Quran
19...Wafa alwafa
20...Tazkarahh Aoliay Deoband
21...Chalees Ulma Ahlay Hadees
22...Hayat Imam Abu Hanefah
23...Kulfa Rashdeen
24...Tazkara Almusanifeen
25...Dili Ke Bradariyan
26...Taneeb ul Khateeb
27...Tareekh Al Khulfa
28...Hayatal Sahabiyat
29...Tadveen Mazhib Ahnaf

Miscellaneous

01..Aalamal Moqaeen
02..Alhitah Fi Zikar Sihah Sitah
03..Sharahal Tahaviyia
04..Hujatullahh Albaligha
05..Minhajul Sunnah
06..Alnabras
07..Altarqul Hukmiah
08..Ahya Alaloom
09..Sharhal Sadoor
10..Fasalal Khatab
11..Alawasim min alqawasim
12..Alshahabul Saqib
13..Hadya tul Hairan
14..Alrasheed
15..Jaul Haq
16..Alatiqad
17..Tuhfa Ibraheemia
18..Nabi wa Sadeeq
19..Hayatul Anbiya
20..Noor al Sadoor fe Sharahal Qaboor
21..Makhzan ul Irfan
22..Fayoozat Darkhasti
23..AAina Taskeenal Sadoor
24..Falsafa Seerat Khatim Alanbiya
25..Aabqat
26..Khutbat Hukamal Islam
27..Aab a Hayat
28..Tazkara Molana HHasan Jan
29..Baraheen Ahhlay Sunnat
30..Al Ilm Wal Ulma
31..Maskat Jawab
32..Tableeghhi Nasab
33..Bazm Munawar
34..Javeed Ghamdi Inkara Hadees
35..Difa Imam Abu Haneefa
36..Fatohat Alsunniyah
37..Ilmi wa Mutaliati Zindagi
38..Maasir Sadeeqi
39..Maray Hazrat Maray Sheikh
40..Seeratul Nabi
41..Haqeeqi Nazriyat Sahabah
42..Rasool Akram (P.B.U.H)Ka Tareeqah Namaz
43..Alsaifal Masool
44..Noor ala Noor
45..Tazkara Syed Salman Nadvi
46..Murawijah Islami Bank Kari
47..Aaqid Ahlay Sunnat
48..Fihhmay Falkiat
49..Aaqidal Islam
50..Azalatul Khafa
51..Islam Main Adab a Zindagi
52..Tazkara Syed Asaad Madni
53..Shamsul Marif
54..Alkhasais al Kubra
55..Alhayatal Haywan
56..Qurbal Asnad
57..Abjadal Aloom
58..Almalal wal Nahal
59..Adilana Difaa
60..Khutbat Qureshi
61..Almoazital Hasna
62..Khutbat Afghani
63..Khutbat Hukam Alasar
64..Nooral Sibah
65..Edhal Adlah


© All Rights Reserved 2010
www.muballagheen.com